Facebook

Home
De praktijk
Beweegprogramma's
McKenzie
Team
Contact
De praktijk

De praktijk


VACATURES:

Wij zoeken een zwangerschapswaarneming van januari tot en met mei. Stuur gerust je CV op naar jeanet.management@fysiotherapiedalfsen.nl

Algemeen fysiotherapeut - starter
Algemeen fysiotherapeut


Openingstijden

De praktijk is open van maandag t/m vrijdag en op donderdagavond tot 20.00 uur. Tijdens kantooruren kunt u ons telefonisch bereiken; buiten kantoor uren kunt u te allen tijde ons antwoord apparaat inspreken of ons mailen. Onze therapeuten proberen u dan zo spoedig mogelijk terug te bellen. Bij drukte zullen de berichten de volgende werkdag verwerkt worden door het secretariaat. Behandeltijden gebeuren in overleg.

Vergoeding

Wij hebben overeenkomsten met vrijwel alle zorg verzekeraars.

Verzorgingsgebied

Ons werkgebied omvat de gehele gemeente Dalfsen, Nieuwleusen, Lemelerveld, Hoonhorst en Oudleusen.

Bereikbaarheid en aanmelden

Fysiotherapie Dalfsen is telefonisch te bereiken op 0529- 43 16 09. Een mail kunt u sturen aan info@fysiotherapiedalfsen.nl. Natuurlijk kunt u ook gebruik maken van het contactformulier.
De administratie is bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag van 8.00-15.00 uur en op vrijdag van 8.00-12.30 uur. Op woensdag is er geen administratie aanwezig.

Klanttevredenheid

Omdat we u als patiënt centraal stellen vinden we uw tevredenheid erg belangrijk. We streven voortdurend naar verbetering van de zorg die we u leveren. Daarom ontvangt u na het laatste bezoek een klanttevredenheidsonderzoek via Qualiview. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit aangeven bij uw fysiotherapeut.
Ook als u op andere momenten constateert dat het beter kan, horen we uw ideeën en opmerkingen graag. Ook als er iets mis is gegaan en u een klacht heeft. Wij nemen uw klacht altijd serieus en zullen daar samen proberen uit te komen.

Huisregels

– Bij de intake kunt u zich legitimeren met een geldig identiteitsbewijs (rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs) en heeft u het pasje van de zorgverzekering bij u. Daarmee kunnen wij controleren waarop u recht heeft, u en wij willen niet voor verrassingen komen te staan m.b.t. het aantal behandelingen dat uw verzekeraar vergoedt.
– Let u er wel op dat afspraken 24 uur voor de afspraak worden afgezegd. Doet u dat niet dan zijn wij helaas genoodzaakt u de rekening van de gemiste behandeltijd in rekening te brengen. Deze voor ons niet ingevulde tijd kunnen wij namelijk niet declareren bij uw zorgverzekering.
– Graag 5 minuten voor aanvang van uw afspraak aanwezig zijn.
– Neemt u een handdoek mee.
– In de oefenzalen dient u schoon sportschoeisel te dragen.

Regelgeving

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Privacyreglement

Uiteraard gaan we zorgvuldig met uw gegevens om. Daarom is naast de bovengenoemde Wet Bescherming Persoonsgegevens een aantal regels vastgelegd in het privacyreglement.

 • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
 • Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor toestemming heeft verleend.
 • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt. Ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven eerder genoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk kenbaar maken. (zie ook bovenstaande tekst).
 • In het kader van kwaliteitscontrole ondergaat de praktijk 2 jaarlijks een audit. Daarbij wordt ook het methodisch handelen gecontroleerd aan de hand van patiëntendossiers. De auditor is verplicht strikte geheimhouding te hanteren en de praktijkhouder zal tijdens de audit voor zover dit mogelijk is de dossiers anonimiseren. U heeft echter de mogelijkheid uw patiëntendossier buiten de audit te houden, indien u dit wenst, moet u dit aan geven bij het secretariaat of bij uw behandelend therapeut. Zij zullen daar dan naar handelen.

Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO)

Deze wet bepaalt de voorwaarden waaronder de behandeling plaatsvindt tussen zorgverlener en patiënt.

 • Er dient een overeenkomst gesloten te worden tussen behandelaar en patiënt waarbij duidelijk wordt afgesproken wat over en weer van elkaar verwacht kan worden. Dit kan een mondelinge overeenkomst zijn, maar bij bepaalde behandelingen dient de overeenkomst schriftelijk te zijn vastgelegd.
 • Met name wanneer er inwendige handelingen worden verricht, dient een toestemmingsverklaring te worden ondertekend en vastgelegd in het dossier. Dat geldt binnen de fysiotherapie met name bij de bekkenfysiotherapeut.
 • Deze wet regelt ook het expliciet recht van de cliënt om inzage in zijn dossier te krijgen. Op verzoek dient de behandelaar binnen een redelijke termijn alle beschikbare informatie over de cliënt uit het EPD over te dragen.

Klachtenregelement

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht fysiotherapeuten en andere zorgaanbieders tot een intern laagdrempelige en effectieve klachtenafhandeling. Dit betekent dat fysiotherapeuten een interne klachtenregeling moeten hebben, dat zij patiënten gratis toegang moeten bieden tot een klachtenfunctionaris en aangesloten moeten zijn bij een geschillencommissie. Indien van toepassing klikt u hier: KNGF klachtenregeling

Veiligheid

Fysiotherapie Dalfsen heeft veiligheid hoog in het vaandel staan. Zo beschikken wij over een AED-apparaat. En hebben alle fysiotherapeuten een gecertificeerde opleiding tot bedrijfshulpverlening gevolgd om bij eventuele calamiteiten (ongeval, iemand die onwel wordt, beginnende brand) snel de juiste maatregel(en) te nemen om (ergere) schade te voorkomen.. Onze fysiotherapeuten zijn opgeleid om mensen veilig te laten trainen. De apparaten die wij in de praktijk gebruiken voor de behandelingen worden jaarlijks gecontroleerd en onderhouden.Fysiotherapie Dalfsen is gekwalificeerd als TopZorg Praktijk en als Plus Praktijk,
aangesloten bij het Keurmerk Fysiotherapie, lid van Schoudernetwerk, netwerktherapeut van Stichting Rugpoli, Artrosenetwerk, Claudicationet, Parkinsonnet, lid van Rugnetwerk Zwolle e.o.. Deelnemer FysioTopics en deelnemer en uitvoerder OrthoXpert.

HKZ KNGF Topzorg PlusPraktijk FitKids OrthoXpert ClaudicatioNet FitKids Fynon Fysiotopics SNGZ Technogym